user_mobilelogo

Na základe uznesenia Predsedníctva SLA č. 01-18/008 zo dňa 22.06.2018kapitoly Šport mládeže (kluby) 2018, bola nášmu LK pridelená suma z príspevku uznanému športu MŠVVaŠ SR, kapitola Šport mládeže (kluby) vo výške 3.060.- EUR. Táto suma bola poukázaná na náš účet vo VÚB dňa 12.9.2018.

Použitie pridelených finančných prostriedkov v roku 2018:

P.č. Popis úhrady Dodávateľ plnenia Skutočne uhradená suma
1 FA č. 20180133 - prenájom telocvične Hotelová akadémia L. Mikuláš 81,00
2 FA č. 20180176 - prenájom telocvične Hotelová akadémia L. Mikuláš 81,00
3 FA č. 20180208 - prenájom telocvične Hotelová akadémia L. Mikuláš 81,00
4 FA č. 001/2018 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný 400,00
5 FA č. 180100002 - trénovanie predžiakov Mgr. Vladimíra Goňová 448,81
6 FA č. 002/2018 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný 400,00
7 FA č. 180100003 - trénovanie predžiakov Mgr. Vladimíra Goňová 568,10
8 FA č. 003/2018 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný 400,00
9 FA č. 180100004 - trénovanie predžiakov Mgr. Vladimíra Goňová 350,58
10 FA č. 004/2018 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný 400,00
11 FA č. 005/2018 - trénovanie žiakov Mgr. Zbyněk Poddaný 400,00
12 FA č. SK180615 - hokejky na florbal Florbal s.r.o. Bratislava 199,90
       
       
       
    CELKOM V EUR: 3 810,39